Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

RHP

RHP

RHP стандардните серии за управување со воздухот содржат ротационен разменувач на топлина и интегрирана топлинска пумпа. Оперативниот капацитет се движи од 150 m³/h  до 1500 m³/h.

Професионалните серии на RHP единиците со ротационен топлински изменувач и интегрирана топлинска пумпа за проток на воздух од 1 200 m³/h до 25 000 m³/h , можат да се изберат соодветно да одговараа на одредени професионални проекти.  Интегрираната технологија за топлинска пумпа ги проширува перформансите на уредите. Единицата не само што врши вентилација туку и ги загрева и ги лади просториите. Со тоа се обезбедува висока ефикасност поради две фази на обноување на енергијата ( со ротирачки изменувач на топлина и со топлинска пумпа).