Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

Модули за свежа вода

Со преминот од механички на електронски прекинувач на протокот, елиминирана е можноста од механички оштетувања и дефекти во подготовката на санитарна топла вода. Понатамошно раслојување на повратот од циркулацијата дава уште поголема ефикасност на соларните уреди. Интелигентната циркулација обезбедува минимална работа на пумпата, како што ги следи вашите вистински потреби и интервали.