Т: +389 2 5110 347

United KingdomGreat Britain  Macedonia

Начин на работа на фотоволтаичните системи

.

Енергијата од сончевото зрачење е најобилен, неисцрпен, бесплатен и обновлив извор на енергија, која не ја загадува околината. Токму поради овие предности се помасовно е инсталирањето на фотоволтаични системи, уреди за  конверзија на сончевата енргија во електрична.

 

Основни карактеристики на фотоволтаичните системи:

• едноставност, доверливост и ниска цена;

• можност за интегрирање во постоечката архитектура на објектите и на постоечката електрична инсталација без дополнителни трошоци за земјиште;

• нема потреба од локални акумулатори на енергија бидејќи дистрибутивната електрична мрежа е резервен извор на енергија;

• во објекти со многу клима уреди, дневниот максимум на потрошувачката се совпаѓа со максималната моќност на сончевото зрачење т.е. фотонапонскиот систем генерира максимална моќност кога е најпотребно и така го смалува вршното оптоварување во мрежата;